Bezpieczne dziecko – Bezpieczne przedszkole 2015 IV edycja

studium_logo

Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ oraz Fundacja Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Prawo Europejskie w Praktyce ogłaszają konkurs pn.

Bezpieczne dziecko – Bezpieczne przedszkole 2015 IV edycja

który przeprowadzony zostanie na terenie całej Polski w okresie od 12 marca 2015 r. do 14 listopada 2015 r.
z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień


Celem konkursu jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi etc. Konkursowi towarzyszy studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych pn. Bezpieczne przedszkole, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie etc.

Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu otrzymają certyfikaty Bezpiecznego Przedszkola 2015.

Wykazy przedszkoli, które zdobyły certyfikaty Bezpieczne Przedszkole 2015, zostaną opublikowane w miesięczniku Prawo Europejskie w Praktyce oraz w prasie lokalnej.

Zgłoszenia przedszkoli do konkursu wraz ze zgłoszeniem udziału przedstawicieli przedszkoli w studium przedmiotu należy przesyłać w terminie do 12 marca 2015 r.

Regulamin (zadania) konkursu Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole 2015:

 1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placów zabaw, urządzeń elektrycznych.
 2. Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem, awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych.
 3. Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. – w układach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” – „źle”.
 4. Pierwsza pomoc – jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwać pomoc – ćwiczenia.
 5. Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim. Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów alarmowych.
 6. Wycieczka do siedziby straży pożarnej. Po prezentacji, rozmowa ze strażakiem nt. bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia.
 7. Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.
 8. Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych. Po ciekawej prezentacji, rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).
 9. Wycieczka do schroniska dla zwierząt, albo wizyta w przedszkolu psa z treserką (lub innego zwierzęcia). Po prezentacji, rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi zwierzętami. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
 10. Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką albo wycieczka do gabinetu lekarskiego. Po prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów, rozmowa o bezwzględnym zakazie korzystania z lekarstw z apteczki domowej. Uświadomienie dzieciom o śmiertelnym niebezpieczeństwie zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanych, medykamentów.
 11. Konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” – w formule stosownej do grup wiekowych.
 12. Prawa i obowiązki dziecka – konwersatorium.
 13. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w studium przedmiotu Bezpieczne przedszkole, które w okresie od 12 marca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Przedszkola uczestniczące w konkursie przesyłają na adres jury konkursu, w terminie do 14 listopada 2015 r.:

 • opisową informację o wykonaniu zadań konkursowych,
 • przykładowe prace plastyczne wykonane przez dzieci (do 10 szt.),
 • dokumentację fotograficzną lub filmową dokumentującą wykonanie prac konkursowych.

Przedszkola uczestniczące w konkursie otrzymają przykładowe konspekty zajęć, które mogą wykorzystać przy realizacji poszczególnych zadań.

Adres jury konkursu Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 151 lok. 2222, e-mail: sekretariat@bezpieczna-szkola.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

ZAPRASZAMY NA KURS „Bezpieczne przedszkole IV edycja”

Fundacja Państwo Obywatelskieorganizacja pożytku publicznego
działając w partnerstwie ze Studium Prawa Europejskiego w Warszawie
zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczne przedszkole IV edycja

który odbędzie się w okresie od 12.03.2015r. do 12.06.2015 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 12 marca 2015 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne działalności przedszkola – przegląd aktów prawnych wraz z komentarzem.
 2. Odpowiedzialność kierownika placówki oraz wychowawcy przedszkolnego za bezpieczeństwo techniczne obiektów przedszkola oraz bezpieczeństwo wychowanków (dopuszczanie obiektów do eksploatacji, okresowe przeglądy techniczne, bezpieczne place zabaw, zagrożenia, codzienne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa obiektów).
 3. Obowiązki organu założycielskiego oraz kadry kierowniczej przedszkola w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie w przypadkach kryzysowych (skażenie obiektu lub środowiska, pandemie, ratownictwo medyczne).
 4. Metodyka wpajania dzieciom bezpiecznych zachowań (ruch drogowy, bezpieczna zabawa, środki chemiczne, prąd elektryczny, zachowanie nad wodą, eliminacja agresji etc.) – stosownie do percepcji grup wiekowych. Współpraca przedszkola z rodzicami wychowanków w celu wspólnego wpajania dzieciom zasad bezpiecznego zachowania.
 5. Polskie prawo o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem Ustawy z 10 czerwca 2010 r. oraz przepisów wykonawczych – kompleksowa wykładnia prawa, w tym aspekty praktyczne. Procedura Niebieskie Karty.
 6. Doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.
 7. Jak utrzymać dyscyplinę w grupie przedszkolnej. Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu.
 8. Metodyka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 9. Aktywizacja w edukacji przedszkolnej.
 10. Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 11. Kreowanie wizerunku przedszkola.
 12. Scenariusze zajęć przedszkolnych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Kurs Bezpieczne Przedszkole organizowany jest przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego na zasadach non profit. Uczestnicy lub kierujące ich szkoły ponoszą jedynie bezpośrednie koszty edycji materiałów szkoleniowych. Opłatę za szkolenie w kwocie netto 315 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Fundacji Państwo Obywatelskie w Warszawie, Bank Millennium S.A., nr 47 1160 2202 0000 0001 7846 5214.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 12 marca 2015 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza, który należy następnie przesłać faxem na nr 22 833-39-90 lub pocztą na adres: Fundacja Państwo Obywatelskie, Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
833-38-90, 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!